Palaa kauppaan

Tietosuojaseloste
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1.   Rekisterinpitäjä


Ruonan Hoiva Oy/ Naruskan Helmi
Naruskantie 234
98960 NARUSKA
040 178 8885
info@naruskanhelmi.fi
Y-tunnus: 2680034-8

]

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tero Muuri
Ruonan Hoiva Oy/ Naruskan Helmi
Naruskantie 234
98960 NARUSKA
040 178 8885
info@naruskanhelmi.fi
Y-tunnus: 2680034-8

 

3. Rekisterin nimi

 Naruskan Helmi -matkustajarekisteri sekä verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Tämän lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan [Yrityksen nimi]-verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Yrityksiltä kysytään lisäksi:

Yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Johku-verkkokaupasta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Matkustajatiedot luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee Aptual Commerce Oy:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö. Johku-palvelun hankkineella kauppias-asiakkaalla on pääsy tämän Johku-verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden antamiin henkilötietoihin kaupankäynnin vaatimassa laajuudessa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10.  Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Ruonan Hoiva Oy/ Naruskan Helmi
Naruskantie 234
98960 NARUSKA
040 178 8885
info@naruskanhelmi.fi
Y-tunnus: 2680034-8

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Luotu:02.05.2017

Privacy Statement
Combined register description and information document
1. Registrar

Ruona Hoiva Oy / Naruskan Helmi
Naruskantie 234
98960 NARUSKA
040 178 8885
Info@naruskanhelmi.fi
Business ID: 2680034-8
]
2. The person responsible for the register and / or contact person
Tero Muuri
Ruona Hoiva Oy / Naruskan Helmi
Naruskantie 234
98960 NARUSKA
040 178 8885
Info@naruskanhelmi.fi
Business ID: 2680034-8

3. The name of the registry
 
Naruskan Helmi Passenger Registry and e-commerce customer register
4. Purpose of processing personal data / use of the register
The purpose of this register is to preserve the passenger information required by the law on accommodation and catering (Law on accommodation and catering activities 2006/308 § 6), to allow contact with the customer service and to maintain customer relations. Direct marketing when a customer has not denied it.
In addition, a register is collected to enable online commerce through the [Company Name] online transaction, such as the delivery of order information, billing information, payment confirmation information or processing information between the merchant and the customer.
5. Data content of the register
First and last name
Address
Post office
Telephone number
Email address
The companies are also asked:
Name of the company
6. Regular sources of information
The information is collected on the electronic forms of the Johku web service. Customers will personally enter the information when ordering from the Johku webshop.
7. Regular disclosure of information and transfer of data outside the EU or the European Economic Area
The information is not disclosed separately and remains only to the controller. Passenger information is disclosed to the authorities designated by law. Data will not be transferred outside the EU or the European Economic Area.
8. Principles of registry protection
A. Manual material
If manual records are printed from the register stored in the computer, the data is stored in the locked state and the controller, and the authorities designated by law have only access to the material.
B. Information deposited with ATK
The registry is located on Aptual Commerce Oy's server, which is placed in a supervised server. Complete registry information can only be accessed by the controller and the technical maintenance personnel of Aptual Commerce Oy. The merchant customer acquired by the Johku service has access to the personal data provided by this customer at the Johku web store to the extent required by the trading.
9. Right of inspection and enforcement of the right of inspection
Everyone has the right to inspect the information about himself. The right of inspection is once a year free of charge. The request for verification must be made in writing by means of a signed letter or in person at the Registry.
10. Correcting information and completing information correction
Everyone has the right to request correction of the information in the register. The request for correction should be made in writing and sufficiently identified.
11. Other possible rights
According to Section 30 of the Personal Data Act, "the data subject has the right to deny the data controller access to data about himself, such as direct mail, distance selling and other direct marketing as well as market and opinion surveys, as well as personal maths and genealogy.


Inspection, repair requests and bans on processing of data concerning themselves are indicated:
Ruona Hoiva Oy / Naruskan Helmi
Naruskantie 234
98960 NARUSKA
040 178 8885
Info@naruskanhelmi.fi
Business ID: 2680034-8


Cookies
This site uses cookies. The site sends a small file to the browser that is stored on the computer's hard disk. There are both (temporary) session cookies that are closed when you close your web browser and permanent cookies that are stored on your computer's hard disk. The purpose of the cookie is to improve the user experience on the site. If you are a registered user, the cookie also manages your login and access to pages intended solely for registered users. Cookies can be used to track and view the interests of a user, and thereby influence the usability of the service. Internet browsers generally accept cookies automatically. If necessary, the use of cookies can be removed from the browser settings, leaving some of the functionality removed.
Advertising cookies can be used to help optimize the advertising experience for the user of the service. Some third-party vendors, including Google, may also use cookies or web beacons (1 pixel image file) to improve advertising experience.
The information collected through cookies and web beacons does not contain the personal information of the user. Online activities can not be linked to a particular person.
Created: 02.05.2017